Plastyczniak

REKRUTACJA

NABÓR 2024/2025

REKRUTACJA DO KLASY 1 PLSP

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzony będzie nabór do:

  • Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych (5-letnie) dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych,

Rekrutacja odbywa się na podstawie aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,
  • Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 194).

Warunkiem przyjęcia jest zakwalifikowanie kandydata na podstawie wyników egzaminu wstępnego, który w związku ze zgłoszeniami rodziców dotyczącymi terminu zakończenia klasy ósmej, odbędzie się w środę 19 czerwca 2024 zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie. W roku szkolnym 2024/2025 planowane jest utworzenie 1 klasy liczącej 28 uczniów. Specjalizacje realizowane w tej klasie to: formy rzeźbiarskie – ceramika artystyczna, projektowanie użytkowe – projektowanie ubioru. 

W naszej szkole nauczane są języki:

  • pierwszy język obcy nowożytny: język angielski,
  • drugi język obcy nowożytny do wyboru: język francuski lub język niemiecki (minimum 12 osób w grupie).
UWAGA: Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji), dlatego naszej szkoły nie ma w elektronicznym systemie rekrutacji. Należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.

REKRUTACJA

FORMULARZE REKRUTACYJNE

Poniżej znajduje się formularz elektronicznego wniosku o przyjęcie do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych. Prosimy o jego pobranie, a następnie elektroniczne wypełnienie, zapisanie i wysłanie na adres sekretariatu szkoły rekrutacja@plastyczniak.opole.pl.
Niniejszy formularz to wstępna deklaracja chęci nauki w naszej szkole. Na tym etapie nie są wymagane żadne dodatkowe załączniki wymienione w formularzu. W późniejszym terminie należy dostarczyć wymagane załączniki oraz podpisać formularz.

Do wypełnienia formularza wymagany jest program obsługujący formularze pdf. Zalecany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader DC, który można pobrać TUTAJ. Można też skorzystać z przeglądarki Google Chrome lub nowego Microsoft Edge.

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych

REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

REKRUTACJA

PORADNIKI DLA KANDYDATÓW

rysunek i malarstwo

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego

RZEŹBA

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego

EGZAMIN USTNY

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego

REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI

PODSTAWA PRAWNA:
– Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Art.142 ust. 10
(Dz. U. 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 oraz 2019 r. poz. 534)
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019, Dz.U. z 
2019 r. poz. 686 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i 
placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z późniejszymi
zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 194)
I. Rekrutacja do publicznego liceum sztuk plastycznych
1. ZPPKP prowadzi nabór do 5-letniego Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych dla
absolwentów klas VIII szkół podstawowych.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZPPKP składa wniosek w sekretariacie szkoły
lub drogą mailową na adres rekrutacja@plastyczniak.opole.pl
Do wniosku kandydat załącza lub przesyła na adres szkoły lub dostarcza do 
sekretariatu:
– zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do Publicznego
Liceum Sztuk Plastycznych,
– 2 podpisane zdjęcia.
Do wniosku można załączyć wskazane w art. 150 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe
dokumenty wymienione we wniosku.
3. O przyjęcie do klasy I może się ubiegać kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.
4. Wnioski składane są w wyznaczonym przez dyrektora terminie ogłoszonym w 
harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. Wniosek powinien najpóźniej zostać
złożony na dzień przed wyznaczoną przez dyrektora datą egzaminu wstępnego.
5. Termin egzaminu wyznacza dyrektor ZPPKP o czym informuje na co najmniej 30 dni
przed wskazaną datą w harmonogramie rekrutacji.
6. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły.
7. Egzamin wstępny do publicznego liceum sztuk plastycznych obejmuje:
a) egzamin praktyczny z:
– rysunek z wyobraźni,
– malarstwo – martwa natura,
– kompozycji przestrzennej (rzeźba),
b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk
plastycznych.
8. Wymagania do egzaminu i punktacja znajdują się na stronie szkoły.
9. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
publikowana jest w szkole w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
wstępnego.
10. Kandydaci zakwalifikowani w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji
dostarczają do szkoły dokumenty warunkujące przyjęcie:
– świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej,
– dokument OKE poświadczający wyniki egzaminu ósmoklasisty
11. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych udostępniana jest na terenie szkoły od 
dnia wyznaczonego w harmonogramie.
12. W ciągu 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
14. W każdej klasie są dwie specjalności/specjalizacje określone w arkuszu
organizacyjnym. Przyjęty kandydat przydzielany jest do klasy przez Komisję
Rekrutacyjną na podstawie wyników egzaminów, w szczególności decyduje liczba
punktów uzyskanych w jego poszczególnych częściach. Uwzględnienia się także
możliwość organizacji w klasie grup językowych i zajęć etyki.
II. Przechodzenie ucznia z innej szkoły
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZPPKP składa pisemne podanie do dyrektora
szkoły.
2. Kandydat składa wniosek i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
uczęszczania do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych.
3. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły artystycznej do klasy
wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż 1 lub w przypadku przechodzenia z jednej
szkoły artystycznej przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
4. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w okresie do 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
5. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych
artystycznych w zakresie odpowiadającym realizowaniu podstawy programowej
kształcenia artystycznego na etapie umożliwiającym przyjęcie do wskazanej klasy.
6. Kandydat zostaje zawiadomiony o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz 
poinformowanie go o warunkach, trybie przeprowadzenia oraz o wymaganiach i zakresie
tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotów artystycznych.
7. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na podstawie oceny
predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu
kandydata do danej klasy.
8. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, uczeń
uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia
edukacyjne.
9. Przyjęty uczeń wybiera przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym spośród
przypisanych klasie, do której będzie uczęszczał.
10. Jeżeli w publicznej szkole artystycznej, do której uczeń został przyjęty, naucza się jako
przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy
nowożytny, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia
mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:
1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki
programowe do końca roku szkolnego, albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył
się w poprzedniej szkole, albo
3) uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.
Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego
jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
W naszej szkole nauczane są języki: angielski, francuski, niemiecki.