Plastyczniak

REKRUTACJA

NABÓR 2023/2024

Na rok szkolny 2023/2024 prowadzony będzie nabór do:

 • Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych (5-letnie) dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych,

Rekrutacja odbywa się na podstawie aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,
 • Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 194).

Szkoła plastyczna prowadzi nabór w systemie elektronicznym. Warunkiem przyjęcia jest zakwalifikowanie kandydata na podstawie wyników egzaminu wstępnego. Planowane jest utworzenie 2 klas liczących po 28 uczniów.

W naszej szkole nauczane są języki:

 • pierwszy język obcy nowożytny: język angielski,
 • drugi język obcy nowożytny do wyboru: język francuski lub język niemiecki (minimum 12 osób w grupie).

REKRUTACJA

FORMULARZE REKRUTACYJNE

Poniżej znajduje się formularz elektronicznego wniosku o przyjęcie do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych. Prosimy o jego pobranie, a następnie elektroniczne wypełnienie, zapisanie i wysłanie na adres sekretariatu szkoły rekrutacja@plastyczniak.opole.pl.
Niniejszy formularz to wstępna deklaracja chęci nauki w naszej szkole. Na tym etapie nie są wymagane żadne dodatkowe załączniki wymienione w formularzu. W późniejszym terminie, gdy zajęcia w szkole zostaną przywrócone, należy dostarczyć wymagane załączniki oraz podpisać formularz.

Do wypełnienia formularza wymagany jest program obsługujący formularze pdf. Zalecany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader DC, który można pobrać TUTAJ. Można też skorzystać z przeglądarki Google Chrome lub nowego Microsoft Edge.

UWAGA: Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji), dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych

REKRUTACJA

HARMONOGRAM

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wraz z Regulaminem rekrutacji pojawi się na początku lutego 2023 r.

REKRUTACJA

PORADNIKI DLA KANDYDATÓW

rysunek i malarstwo

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego

RZEŹBA

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego

EGZAMIN USTNY

Jak przygotować się do egzaminu wstępnego

REKRUTACJA

PROCEDURY

1. ZPPKP prowadzi nabór do 5-letniego Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZPPKP składa wniosek w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres rekrutacja@plastyczniak.opole.pl

Do wniosku kandydat załącza:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych,
 • 2 podpisane zdjęcia.

Do wniosku można załączyć wskazane w art. 150 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe dokumenty.

3. O przyjęcie do klasy I może się ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

4. Wnioski składane są w wyznaczonym przez dyrektora terminie ogłoszonym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. Wniosek powinien najpóźniej zostać złożony na dzień przed wyznaczoną przez dyrektora datą egzaminu wstępnego.

5. Termin egzaminu wyznacza dyrektor ZPPKP o czym informuje na co najmniej 30 dni przed terminem w harmonogramie rekrutacji.

6. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły.

7. Egzamin wstępny do liceum sztuk plastycznych obejmuje:

1. egzamin praktyczny z:

 • rysunek z wyobraźni,
 • malarstwo – martwa natura,
 • kompozycji przestrzennej (rzeźba),

b. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.

8. Wymagania do egzaminu i punktacja znajdują się na stronie szkoły.

9. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych publikowana jest w szkole w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

10. Kandydaci zakwalifikowani w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji dostarczają do szkoły dokumenty warunkujące przyjęcie:
świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej,
dokument OKE poświadczający wyniki egzaminu ósmoklasisty

11. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych udostępniana jest na terenie szkoły od dnia wyznaczonego w harmonogramie.

12. W ciągu 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

14. W każdej klasie są dwie specjalności/specjalizacje określone w arkuszu organizacyjnym. Przyjęty kandydat przydzielany jest do klasy przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie wyników egzaminów, w szczególności decyduje liczba punktów uzyskanych w jego poszczególnych częściach. Uwzględnienia się także możliwość organizacji w klasie grup językowych i zajęć etyki.