Plastyczniak

OGNISKO PLASTYCZNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców Ogniska REGULAMIN RADY RODZICÓW OGNISKA PLASTYCZNEGO W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO IM. JANA CYBISA W OPOLU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Rodziców Ogniska działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681).

2. Rada Rodziców stanowi rodzicielski organ ogniska wybrany do wspierania jego działalności.

II. ZADANIA RADY RODZICÓW

§2

Szczególnym zadaniem Rady Rodziców Ogniska Plastycznego jest:

– pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań ogniska;
– inicjowanie i gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności ogniska, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
– zapewnienie rodzicom pozyskiwanie informacji o działalności i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Ognisku.

III. ORGANIZACJA I DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW – WYBORY

§3

1. Najważniejszym organem rodziców jest zebranie rodziców zwoływane raz na początku roku szkolnego.
2. Zebranie rodziców zwołuje i organizuje Zastępca Dyrektora ds. Ogniska.
3. Porządek obrad zebrania rodziców przygotowuje Rada Rodziców wspólnie z Zastępcą Dyrektora ds. Ogniska.
4. Zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący lub zastępca Rady Rodziców ogniska.
5. Uchwały i wnioski ogólnego zebrania rodziców zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów.
6. Zebrania ogółu rodziców są protokołowane przez członka Rady Rodziców ogniska.

§4

1. Organem reprezentującym ogół rodziców jest Rada Rodziców Ogniska.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata od miesiąca września do końca września ostatniego roku kadencji.
3. Wybór Rady Rodziców następuje na pierwszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nowej kadencji. Wybieranych jest trzech rodziców w głosowaniu jawnym większością głosów.
4. Rada Rodziców ogniska wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
5. Rada Rodziców opracowuje na dany rok szkolny plan pracy i preliminarz wydatków, a ten zostaje zatwierdzony przez zebranie ogółu rodziców.

IV. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW OGNISKA

§5

1. Rada Rodziców Zespołu gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Ogniska z następujących źródeł:

– ze składek rodziców;
– z wpłat osób fizycznych, organizacji, itp.;
– z dochodowych imprez organizowanych przez Ognisko (np. kiermasze, aukcje).

2. Wysokość składki rodziców na rzecz Ogniska ustala Rada Rodziców na początku roku szkolnego. Wysokość składki ustalana jest w głosowaniu jawnym przez zebranie ogółu rodziców. Ustalona wysokość składki jest potwierdzana przez rodziców na piśmie w formie deklaracji.

3. Rada Rodziców może:
– okresowo zwolnić od wnoszenia składki w części lub w całości tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna;
– obniżyć wysokość składki;
– zmienić równowartość składki na inną formę pomocy materialnej.

4. Składka za drugie dziecko uczęszczające do Ogniska wynosi 50%.
5. Składki wnosi się bez względu na ilość obecności na zajęciach.

§6

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków ustalonego przez Radę Rodziców na dany rok szkolny.
2. Preliminarz wydatków winien ujmować potrzeby poszczególnych pracowni oraz potrzeby ogólne Ogniska.
3. Zgromadzone fundusze Rada Rodziców może wydatkować na:
– dofinansowanie konkursów i wystaw poszczególnych pracowni;
– organizację plenerów;
– zakup biletów wstępu do teatru, muzeum, galerii, kina, itp.;
– nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów;
– zakup artykułów spożywczych na poczęstunki podczas różnych uroczystości, np. wernisaży, Dnia Dziecka itp.;
– zakup książek, materiałów i sprzętu dydaktycznego dla potrzeb ogniska;
– wydatki związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców;
– inne uzasadnione potrzeby ogniska wynikające z jego działalności.

V. Obsługa księgowości środków finansowych Rady Rodziców.

§7

1. Rada Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków pieniężnych oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
2. Środki finansowe Rady Rodziców i wydatki dekretowane podlegają okresowej kontroli przez Radę Rodziców Ogniska.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji przez zebranie ogółu rodziców.
2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców Ogniska Plastycznego w Opolu, ul. Barlickiego 15. 45-083 Opole, tel. 77 454 23 51”.

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy Ognisku Plastycznym w wysokości:

50zł/miesiąc (1 uczestnik)
75zł/miesiąc (rodzeństwo)

można dokonać na konto:

RADA RODZICÓW PRZY OGNISKU PLASTYCZNYM
UL. BARLICKIEGO 15, 45-083 OPOLE

PKO BP O/Opole
48 1020 3668 0000 5102 0009 9549

O Ognisku

Poznaj podstawowe informacje dotyczące działalności ogniska.

Plan zajęć

Poznaj plan zajęć ogniska.

Rada Rodziców

Krótki opis