KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE

Projektowanie zabawek

Projektowanie zabawek w ramach specjalności formy użytkowe jest ściśle powiązane ze sztuką użytkową. Głównym założeniem programowym projektowania zabawek jest integrowanie zagadnień plastycznych z technicznymi. 

W trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się środkami artystyczno-technicznymi, poznają zagadnienia technologiczne i techniczne niezbędne do udokumentowania i realizacji projektów. Bardzo istotnym elementem kształcenia jest rozbudowanie wrażliwości plastycznej, wyobraźni przestrzennej, kreatywnego myślenia, kształcenia umiejętności samodzielnego organizowania pracy w toku działań realizacyjnych z uwzględnieniem estetyki, ergonomii, antropometrii i wymogów technicznych. Ważnym zagadnieniem jest również uwrażliwianie uczniów na bezpieczeństwo i higienę pracy, szczególnie podczas wykonywania czynności trudnych technicznie. 

Czytelne i precyzyjne sformułowanie założeń poszczególnych zadań, kontrola kolejnych etapów pracy ucznia, stałe pobudzanie ambicji twórczych i zainteresowań, pomoc przy pokonywaniu trudności oraz podsumowanie efektów pracy i ich ocena to główne elementy decydujące o skuteczności metod nauczania specjalizacji. 

Najważniejszym zadaniem nauczania podczas zajęć jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne i twórcze posługiwanie się nimi we własnej pracy tak, by uczeń mógł przejść drogę od pomysłu do realizacji.