Plastyczniak

STYPENDIA

Stypendium motywacyjne

Stypendium motywacyjne – za wysokie wyniki w nauce – średnia co najmniej 5,10 – i co najmniej dobre zachowanie, wypłacane jednorazowo po każdym okresie: kwota: 110 zł (klasy I i II) lub 130 zł (klasy III-V).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przyznawane dla ucznia z najwyższą średnią oraz wzorowym zachowaniem w danej szkole tj. jeden uczeń w OSSP i jeden uczeń w PLP. Przyznawane jest po roku nauki na cały kolejny rok szkolny, jest to kwota 258 zł miesięcznie.

Stypendium Prezydenta Miasta Opola

Stypendium Prezydenta Miasta Opola – przyznawane trzem uczniom klas I–III OSSP (gimnazjum) oraz trzem uczniom klas IV–VI OSSP i I–IV PLP za osiągnięcia artystyczne, to znaczy za miejsca I–III (ewentualnie wyróżnienia) w konkursach, przeglądach, plenerach ogólnopolskich lub międzynarodowych. Wnioski składa szkoła w pierwszych dniach lipca po zakończonej klasyfikacji do Urzędu Miasta Opola. Stypendium wypłacane jest przez cały kolejny rok szkolny. Wysokość ustala Prezydent Miasta Opola. W roku szkolnym 2018/19 jest to 400zł co miesiąc.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne (miejsca I–III, wyróżnienia w konkursach, przeglądach, plenerach plastycznych, wysoka średnia z przedmiotów artystycznych) dla uczniów szkół artystycznych prowadzących kształcenie z zawodzie artystycznym. Wypłacane jednorazowo.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom z rodzin o niskich dochodach przez Urzędy Gmin, w których uczniowie mieszkają. Tam też zainteresowane osoby składają wnioski.

NAGRODY HONOROWE

Tytuł „Prymus Opolszczyzny”

Tytuł “Prymus Opolszczyzny” – przyznawane uczniowi ze średnią 4,75 i wyższą przez Urząd Marszałkowski za miejsca I – III w konkursach artystycznych ogólnopolskich lub międzynarodowych oraz w olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie tytuł ten mogą uzyskać tylko raz.

Więcej informacji: www.opolskie.pl/prymus-opolszczyzny-regulamin-i-wniosek/.

Tytuł „Opolski Orzeł”

Tytuł “Opolski Orzeł” – przyznawane uczniom z gimnazjum ze średnią minimum 4,75, ze szkól ponadgimnazjalnych – 4,50 oraz co najmniej bardzo dobrym zachowaniem (nie ma ograniczeń ilościowych) za miejsca I-III w konkursach artystycznych (i nie tylko) ogólnopolskich lub międzynarodowych oraz w olimpiadach przedmiotowych. Wnioski składa szkoła (ale mogą również rodzice) do Urzędu Miasta Opola do końca maja. Uczeń może uzyskać ten tytuł wielokrotnie.

Więcej informacji: www.oswiata.opole.pl/opolskie-orly.

Stypendia i nagrody, które tu przedstawiono nie są jedynymi formami wsparcia uczniów. Informacji o innych stypendiach prosimy szukać na stronach Kuratorium, Urzędu Miasta Opola, Urzędu Marszałkowskiego i organizacji pozarządowych (ngo.pl)

Więcej informacji:

www.oswiata.opole.pl/pomoc-materialna
www.kuratorium.opole.pl/category/rodzice-i-uczniowie/stypendiapomoc/