Przejdź do treści strony

Rysunek i malarstwo

Nauczyciel prowadzący: Maciej Markowicz

Kontakt z nauczycielem pod adresem e-mail: mmarkowicz@plastyczniak.opole.pl

25.03.2021

"Stopy - rysowanie detalu anatomicznego"

Dzień dobry Uczniowie.

Ponownie wracamy do ćwiczeń anatomicznych.

Postarajcie się zakomponować kilka stóp na formacie A-3. Zanim wykonacie to rysunkowe zadanie poszkicujcie budowę stopy z różnych punktów widzenia. Rysując zwracajcie uwagę na różnicowanie intensywności kreski, dodawajcie światłocień, starajcie się zaobserwować jak najwięcej szczegółów w budowie stóp a następnie postarajcie się odzwierciedlić te cechy na kartce.

Narzędzia: ołówki o zróżnicowanej twardości: 2H, 2B i 6B

18.03.2021

"Rozmowy" - kompozycja kolorystyczna

Dzień dobry Uczniowie.

Wykorzystajcie w tym ćwiczeniu wiedzę o kompozycji otwartej i namalujcie w jednym obrazie dwie twarze. Namalujcie twarze dzieląc je na części w taki sposób aby nachodziły na siebie, przenikały się, przysłaniały, tworząc plastyczną interpretację dialogu. Twarze powinny wychodzić poza ramy kompozycji. Jako podpowiedź wykorzystajcie przykłady obrazów umieszczone pod opisem zadania.

Kompozycja otwarta:
Inicjuje wyobraźnię dla zbudowania szerszego obrazu, sugeruje coś, co swoją przestrzenią wykracza poza faktyczne ramy dzieła, tworzy gotowość do nawiązania relacji z otoczeniem. Pojawia się w końcu XVIII wieku wraz z początkami modernizmu.

11.03.2021

Piwnica jako element domu-drzewa.

Dzień dobry Uczniowie.

Dom który wyrasta z ziemi, który żyje korzeniami zanurzonymi w jakiejś żyznej glebie, posiada głęboki ludzki sens. Śląska zabudowa, ze względu na uboczne skutki przemysłu wydobywczego, jakimi były tąpnięcia jest w większości niska i mocno wrośnięta w ziemię. Przykładem może być familok. Piwnice to element domu-drzewa. To dzięki głębi piwnicy dom stał się całością. Wydaje się, że korzenie śląskiego domu onirycznego tkwią głębiej, a ich rolę przejęły chodniki kopalni. Chodniki, które przechodząc pod zabudową mieszkalną przypominają o sobie od czasu do czasu tąpnięciami. Dlatego mieszkańcom towarzyszy ciągle pamięć o tych podziemnych labiryntach, których jedna z dróg przechodzi pod ich domem.

Korzenie śląskiego domu onirycznego sięgają głęboko, głębiej niż w innych miejscach kraju, czerpiąc soki z ziemi. W każdym innym miejscu ten organiczny wręcz związek z ziemią nie jest tak wyraźnie widoczny. Chodniki kopalni, nieustannie pogłębiane i drążone przez mieszkańców tego obszaru, mogą być rozumiane jako przedłużenie i kontynuacja piwnicy śląskiego domu. Stąd istnienie tak rozgałęzionych piwnic-chodników dodaje śląskiemu domostwu potęgi i mocy.

Spróbujcie wykonać prace poprzez, które ukażecie własne wyobrażenie piwnic, jako elementu domu-drzewa. Rozbudujcie ten element w kompozycji obrazu i znajdźcie dla niego ciekawe znaczenie.

W realizacji tematu zastosujcie techniki rysunkowe, format A-3.

Pozdrawiam :)

Słowniczek.

Oniryzm: sposób przedstawiania rzeczywistości na wzór marzenia sennego.

4.03.2021

Zwierzę - rysunkowe konstruowanie, oraz malarska interpretacja.

Drodzy Uczniowie :)

Gdy przejrzycie zaprezentowane rysunkowe tutoriale, stwórzcie prace rysunkowe których celem jest właściwe skonstruowanie sylwetki wybranego zwierzęcia. Rysując, zastosujcie zasadę: od ogółu do szczegółu. Zacznijcie od rozrysowania prostych brył geometrycznych, uwzględniając perspektywę zbieżną. Następnie nanieście na wykonane uproszczenia linie, kreski, tworząc realistyczne cechy budowy zwierzęcia.

Jako ostatni etap ćwiczenia wykonajcie odrębną pracę tym razem farbami, w której ukażecie jedno zwierzę na tle fragmentu przyrody.

Formaty prac: A-4, A-3.

25.02.2021

"Wiosenne drzewo"

Dzień dobry Uczniowie, zanim poznacie opis zadania uważnie zapoznajcie się z treścią wiersza:

Na­plot­ko­wa­ła so­sna,
że już się zbli­ża wio­sna.

Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
„Przy­je­dzie pew­nie furą”.

Jeż się na­je­żył sro­dze:
„Ra­czej na hu­laj­no­dze”.

Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze”.

Kos gwizd­nął: „Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem”.

„Skąd zno­wu - rze­kła sro­ka -
Ja jej nie spusz­czam z oka
I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam ją w tram­wa­ju”.

„Nie­praw­da! Wio­sna zwy­kle
Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!”

„A ja wam to do­wio­dę,
Że wła­śnie sa­mo­cho­dem”.

„Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!”
„W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?
Oświad­czyć mogę krót­ko,
Przy­pły­nie wła­sną łód­ką”.

A wio­sna przy­szło pie­szo -
Już kwia­ty z nią się śpie­szą,
Już tra­wy przed nią ro­sną
I szu­mią: „Wi­taj wio­sno!”.

Przeczytawszy wiersz Jana Brzechwy spróbujcie połączyć opisane w nim sytuacje w pełne budzącego się życia, wiosenne drzewo.

Jak to zrobić?

Poniższe przykłady grafik prezentują drzewo którego formę plastyczną definiują postaci ludzi, zwierzęta, budynki wiejskie. Żywe istoty emanują radością, co widać poprzez ukazaną mimikę, ekspresywność postaci. Postaraj się uwzględnić te cechy w komponowaniu swojego wiosennego drzewa :)

Inspiracją dla kształtu drzewa niech będzie wierzba rosochata która jest charakterystycznym elementem polskiej wsi.

18.02.2021

Strych jako przestrzeń dla marzeń.

Strych jest miejscem dla marzyciela, który może zanurzyć sie w swoich wspomnieniach w samotności. Można marzyć, nie obawiając się że marzenia zostaną przerwane przez ingerencję osób trzecich, bez strachu że ktoś nagle zakłóci chwilę odosobnienia. Strych to miejsce intymne, ale też miejsce wolności, w którym można oddać się bez reszty pociągającym obrazom. Jednak to miejsce, to przede wszystkim laboratorium zasuszonego życia, które trwa dzięki temu, że zasycha. Przedmioty zgromadzone na strychu są zeschłymi liśćmi, które ożywają w marzeniu. Dzięki powiązaniu pamięci z wyobraźnią, przeszłość zostaje wskrzeszona, powraca ponownie do życia. Zasuszone przedmioty przywołują konkretne obrazy. Z tego powodu owa rupieciarnia na strychu może przyjąć nazwę "muzeum marzeń". Inne nazwy też pasują do tego rodzaju obszaru. Np. "Sezam"

Jak wyobrażasz sobie taki strych, narysuj to miejsce, lub namaluj.

11.02.2021

"Mój sen"

Dzień dobry Uczniowie :)

Bardzo Was proszę o zapoznanie się ze znaczeniem terminu surrealizm. Następnie wykonajcie pracę farbami (np. akryle) na formacie A3, w której przedstawicie swój sen.

Surrealizm (zwany także nadrealizmem) – kierunek w sztuce powstały w 1924 roku we Francji, początkowo występujący wyłącznie w literaturze, później w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. Termin ten stworzył w 1917 roku Guillaume Apollinaire.

Obrazowanie surrealizmu cechuje burzenie logicznego porządku rzeczywistości, kojarzenie elementów przez przypadek, inspirację marzeniami sennymi, sztuką dzieci.

4.02.2021

"Wehikuł czasu"

Dzień dobry Uczniowie.

Stwórzcie kompozycję czarno-białą, lub kolorystyczną, która będzie ukazywała machinę do podróży w czasie. Plastyczna budowa machiny może być bardzo różnorodna. Możecie wykonać ją naklejając na kartkę formatu A-4, np. kształty wycięte z fragmentów starych gazet. Treść gazet, fragmenty informacji, częściowo zamalowywane, tracące swą czytelność, mogą symbolizować upływający czas. Ułóżcie powycinane kształty w układ kompozycyjny nadając mu wyraz tajemniczej machiny. Niektóre elementy mogą być dorysowywane. W centrum kompozycji proszę umieścić postać podróżnika.

Wielkość machiny może być różna, wszystko zależy od Waszej wyobraźni.

Zachęcam Was również do sięgnięcia po inspiracje znajdujące się w powieści H.G Wellsa pt. "Wehikuł Czasu". Treść jest dostępna tutaj.

Jako dodatkową pomoc prezentuję przykłady prac autorów, którzy zajmowali się tematem wehikułu czasu.

21.01.2021

Portret - graficzna interpretacja twarzy za pomocą linii.

Dzień dobry Uczniowie :)

Dzisiaj spróbujcie wykonać rysunek twarzy. Gdy wybierzecie sobie zdjęcie dowolnej osoby, zinterpretujcie jej oblicze liniami, kreskami, tak, aby mocno zaakcentować walor dekoracyjny linii. W taki sposób wydobywajcie kształt, plastykę i ekspresję postaci.

Poniżej znajdują się przykłady linearnych portretów.

Prace możecie wykonać ołówkiem, a także pisakami, na białej płaszczyźnie, lub białą kredką na czarnym brystolu.

17.12.2020

Motyl - malarstwo

Motyl - malarstwo

10.12.2020

Obraz w obrazie - rysunek

Dzień dobry Uczniowie :)

Wykonajcie ćwiczenie w którym zastosujecie 3 rodzaje kompozycji:
Dynamiczną
Statyczną
Rytmiczną.

Wymienione rodzaje kompozycji zastosujcie wewnątrz wybranego przez siebie kształtu przypominającego np. zwierzę.

Inspirujcie się przykładami znajdującymi się pod tekstem ćwiczenia.

Kompozycja dynamiczna: w sztukach plastycznych jest to kompozycja  z przewagą elementów ukośnych, ponieważ w plastyce elementy te postrzegane są jako ruchome. Dynamiczność czyli wrażenie ruchu powstaje przez pozbawienie układu kompozycyjnego poziomej podstawy, zastosowanie w nim linii ukośnych, złamanych, skłębionych, kształtów kanciastych, chwiejnej równowagi kształtów płaskich i brył. Układy dynamiczne są ekspresyjne mogą wyrażać niepokój, chaos, lub bogactwo przeżyć. Układy kompozycyjne dynamiczne mogą wywoływać rozmaite nastroje także przez odpowiednie oddziaływanie kolorem, rozmieszczeniem waloru.

Kompozycja statyczna: polega na ustawianiu elementów tak, aby sprawiały wrażenie nieruchomych. Wrażenie statyczności (stabilności, bezruchu) wywołują układy oparte na poziomej podstawie; symetryczny układ powiększa wrażenie statyczności. Układy statyczne wyrażają nastrój pewności i siły, powagi i skupienia, lub spokoju.

Kompozycja rytmiczna: powstaje przez powtarzanie się określonego motywu w odstępach przestrzennych. Układ ten może być bardzo prosty (np. szlak w ornamencie pasowym) lub skomplikowany. W sposób niejako ukryty mieści się on w kompozycji obrazów, a więc może być rytmiczny układ rozproszonych świateł i cieni dominujących nad kolorem, plam wybranych z określonej gamy barwnej, ciężarów optycznych itp. Układy rytmiczne można odnaleźć w krajobrazie.

3.12.2020

Dzień dobry Uczniowie :)

Inspirując się ornamentami secesji oraz pracami A.Muchy stwórz kompozycję pt.:"Królowa Śniegu". Jako narzędzie pracy wykorzystaj czarny tusz, piórko, pędzelki.

Zanim wykonasz pracę główną, zrób kilka szkiców przygotowawczych ołówkiem, praca będzie wymagała staranności i cierpliwości.

Słowniczek pojęć:

Secesja (fr. sécession z łac. secessio „odejście”) – styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku, zaliczany w ramy modernizmu. Istotą secesji było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka.

26.11.2020

"Zazdrośnica zawistna" - ilustracja

Jak sama nazwa wskazuje Zazdrośnica Zawistna szaleje z zazdrości na każdym kroku. Obrzydza nawet piękny zachód słońca bo uważa, że jest od niego ładniejsza. Przepędza głaskanego kota, podkrada i chowa interesujące książki. Bylebyś tylko się nimi nie zajął bardziej niż jej zazdrosną osobą. Należy się wystrzegać tego wyjątkowo groźnego i podstępnego potwora. Gdy skutecznie zaatakuje cię w okresie dzieciństwa, z czasem wyrośniesz na okropnego zawistnika. Są tacy, którzy widzieli tego potwora i mówią że wygląda tak:

A Ty jak wyobrażasz ją sobie?

Proszę puścić wodze fantazji i za pomocą serii rysunków pokazać swoją wersję Zazdrośnicy. Najlepiej z kilku punktów widzenia, czyli z przodu, z boku, i z perspektywy żabiej. :)

19.11.2020

"Potwór wypchanych walizek" - ilustracja.

Zdarza Ci się czasem gdzieś wyjeżdżać? Z pewnością tak. I nie możesz się spakować bo ciągle przypominasz sobie że tego czy owego brakuje. Tą niemiłą sytuację wywołuje - potwór wypchanych walizek. Potwór ten zatruwa Twoje myśli wiecznymi pytaniami: "A co będzie jeśli autobus się spóźni i sam będę musiał dźwigać swój namiot". "A co będzie jeśli nie ugotują nam obiadu". "A co będzie gdy nagle poczuję w sobie talent, zapragnę stworzyć drugą trylogię i zabraknie mi papieru". Jakby tego było mało Potwór pcha Cię do sklepów skąd wychodzisz obładowany jak wielbłąd. W takiej sytuacji lepiej chwilowo zrezygnować z podróży.

Niektórzy twierdzą że ów potwór wygląda tak:

A Ty jak wyobrażasz sobie tą postać i jakie nadałabyś mu imię.

Ilustrację proszę wykonać zwracając uwagę na czytelność konturu ukazującego rzeczy.

Nie wolno kopiować ukazanego przykładu.

Wymyślony potwór może odzwierciedlać swą budową złośliwość charakteru, i być zarazem zabawny w formie poprzez ukazane kontrasty w proporcjach jego budowy i nawiązania do człowieka.

Elementy tworzące jego postać wzbogacajcie w niektórych miejscach kontrastującymi wzorami np. Okręgi, punkty, plamki, przeciwstawione paskom. Wszystko po to aby kompozycja była interesująca graficznie, a wyrazista sylweta potwora niech wypełni format kartki stając się głównym motywem kompozycji.

12.11.2020

Prace inspirowane światem "Alicji w krainie czarów". Wykorzystanie groteski jako sposobu budowy fantastycznego świata.

Wyjaśnienie terminu:
Groteska to szczególna odmiana komizmu przejawiająca się w dziełach literackich, teatralnych, filmowych, plastycznych oraz muzycznych. Świat groteskowego opowiadania, dramatu, filmu czy rysunku jest rzeczywistością niespójną w której mieszają się elementy sprzeczne, kontrastowe pochodzące z różnych światów. Świat groteskowy to świat paradoksalny, zdeformowany. Termin groteska pochodzi od włoskiego słowa la grottesca wywodzącego się od wyrazu la grotta, oznaczającego jaskinię lub piwnicę. Pojawił się we Włoszech na przełomie XV i XVI w. kiedy to w podziemiach odkryto malowidła ścienne złotego domu Nerona. Owe późnoantyczne freski, charakteryzowały się występowaniem hybryd zwierzęcych i roślinnych. Wówczas nie zdawano sobie sprawy z odkrytego pałacu, dlatego nazwa malowideł wzięła się od groty w której je znaleziono.

Zadanie:
Po krótkim wprowadzeniu do treści "Alicji w krainie czarów" wykonaj prace rysunkowe będące Twoją wersją bohaterów opowieści, stosując podane w punktach wskazówki oraz inspirując się przykładami ilustracji.

Alicja, spędzając leniwie czas ze swoją siostrą, widzi Białego Królika w ubraniu, niosącego zegarek kieszonkowy. Podąża za nim w głąb króliczej nory i spada głęboką studnią, mijając półki pełne dziwnych przedmiotów. Po bezpiecznym lądowaniu w długim przedsionku znajduje szklany stół ze złotym kluczem. Szukając dziurki, do której by pasował klucz, znajduje małe drzwiczki, a za nimi piękny ogród. Jest jednak za duża, by się przez nie przecisnąć. W końcu znajduje małą butelkę z etykietą WYPIJ MNIE, wypija i zmniejsza się. Niestety klucz zostawiła na stole i teraz nie może go dosięgnąć. W końcu odkrywa i zjada ciastko z napisem ZJEDZ MNIE... Co jest wstępem do kolejnych niesamowitych zjawisk. Alicja podczas swojej przygody napotyka wiele barwnych postaci jak: Szalony Kapelusznik, Biały Królik z zegarkiem, Kot z Cheshire, Gąsiennicę, Marcowego Zająca czy wreszcie Królową Kier i jej świtę. Każda z tych postaci jest tak barwna i ciekawa, że trudno oderwać od nich oczy.

  1. Łącz świat fantazji z rzeczywistym, np. człowiek z głową zwierzęcia, zwierzę ubrane jak człowiek itp.
  2. Dbaj o staranny, pogrubiony, wyrazisty kontur rysunku postaci tak jak w załączonych ilustracjach, staraj się aby kontur nadawał kształtom objętość, był elementem cieniowania.
  3. Używaj do cieniowania płaszczyzn zagęszczania kresek.
  4. Wykonuj prace kilkoma twardościami ołówków np. H, 2B, 4B, 6B.

29.10.2020

Dzień dobry uczniowie. Zachęcam Was dziś do próby narysowania rąk. Jesteście pracowitą grupą dlatego podejmijcie to wyzwanie. Aby prawidłowo narysować dłonie trzeba posiadać podstawową znajomość ich budowy, dlatego w załącznikach pod zadaniem umieściłem obrazki pokazujące jak układają się ścięgna i kostki dłoni. Po wykonaniu takich rysunków, spróbujcie wykonać kompozycję z wielu rąk. Rozrysowując je na kartce formatu A-3. Możecie rysując używać różnych narzędzi ; ołówka, piórka i czarnego tuszu, długopisu, mazaka. Zobaczycie jak różne w swoim wyrazie plastycznym będą wasze rysunki dzięki różnorodnym narzędziom. Proszę abyście próbowali rysować ręce światłocieniowo i światłocień budowali z kresek, linii, kropek. Zerknijcie na inspiracje.