Przejdź do treści strony

Rekrutacja - procedury

 1. ZPPKP prowadzi nabór do 5-letniego Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZPPKP składa wniosek w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres rekrutacja@plastyczniak.opole.pl

  Do wniosku kandydat załącza

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych,
  • 2 podpisane zdjęcia.

  Do wniosku można załączyć wskazane w art. 150 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe dokumenty.

 3. O przyjęcie do klasy I może się ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.
 4. Wnioski składane są w wyznaczonym przez dyrektora terminie ogłoszonym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny. Wniosek powinien najpóźniej zostać złożony na dzień przed wyznaczoną przez dyrektora datą egzaminu wstępnego.
 5. Termin egzaminu wyznacza dyrektor ZPPKP o czym informuje na co najmniej 30 dni przed terminem w harmonogramie rekrutacji.
 6. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły.
 7. Egzamin wstępny do liceum sztuk plastycznych obejmuje:
  1. egzamin praktyczny z:
   • rysunek z wyobraźni,
   • malarstwo – martwa natura,
   • kompozycji przestrzennej (rzeźba),
  2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.
 8. Wymagania do egzaminu i punktacja znajdują się na stronie szkoły.
 9. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych publikowana jest w szkole w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
 10. Kandydaci zakwalifikowani w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji dostarczają do szkoły dokumenty warunkujące przyjęcie:
  • świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej,
  • dokument OKE poświadczający wyniki egzaminu ósmoklasisty
 11. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych udostępniana jest na terenie szkoły od dnia wyznaczonego w harmonogramie.
 12. W ciągu 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 14. W każdej klasie są dwie specjalności/specjalizacje określone w arkuszu organizacyjnym. Przyjęty kandydat przydzielany jest do klasy przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie wyników egzaminów, w szczególności decyduje liczba punktów uzyskanych w jego poszczególnych częściach. Uwzględnienia się także możliwość organizacji w klasie grup językowych i zajęć etyki.