Przejdź do treści strony

Rekrutacja do Publicznego Liceum Sztuk Plast.

Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową do 5-letniego Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych. Kandydat do klasy pierwszej nie może mieć więcej niż 17 lat.

Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.) oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, multimediów oraz zajęcia w ramach specjalizacji (ceramika artystyczna, techniki scenograficzne, tkanina artystyczna, snycerstwo, aranżacja przestrzeni, techniki graficzne w tym grafika komputerowa). Nauka kończy się realizacją pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji oraz maturą.

Termin składania dokumentów:

dzień przed podaną datą egzaminu wstępnego

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną wnioski o przyjęcie przyjmujemy na wypełnionym elektronicznie formularzu (dostępnym w sekcji Formularze), który należy przesłać na adres sekretariat@plastyczniak.opole.pl. Na obecnym etapie nie ma konieczności dostarczania pozostałych dokumentów wymienionych poniżej. Dokumenty te należy dostarczyć później.

Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole:

  1. wniosek o przyjęcie (do odebrania w sekretariacie lub pobrania ze strony [dział Rekrutacja -> Formularze]),
  2. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej,
  3. zaświadczenie od lekarza o możliwości podjęcia nauki w liceum plastycznym,
  4. 2 zdjęcia.

UWAGA: Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji), dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Aby zostać przyjętym do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.

Aby przystąpić do egzaminów należy posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu (z jego podpisem oraz pieczątką przychodni), zawierające potwierdzenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w liceum plastycznym. Jest to konieczne, ponieważ szkoła potrzebuje informacji o tym, czy w środowisku pracowni podczas egzaminów nie ma warunków (kurz, materiały plastyczne, itd.), które mogą utrudniać kandydatowi pracę czy nawet zagrażać jego zdrowiu.

Egzamin wstępny:

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się egzamin wstępny, który obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

Zakres wymagań do egzaminu.

Termin egzaminu wstępnego:

2 czerwca 2021 (środa) godz. 8.00 (termin ten może ulec zmianie ze względu na obecną sytuację epidemiczną)

8.00-9.30 - rysunek z wyobraźni
9.30-9.45 - przerwa
9.45-11.15 - malarstwo martwa natura
11.15-11.30 - przerwa
11.30-13.00 - kompozycja przestrzenna (rzeźba)

Na egzamin należy przynieść ze sobą:

Ołówek, gumkę, farby plakatowe lub akrylowe, pędzelek, pojemnik na wodę, podstawkę pod rzeźbę, fartuszek.

Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydata na egzaminie wstępnym do PLSP:

LpEgzaminPunktacjaMaksymalna
liczba punktów
I Egzamin praktyczny rysunek
z wyobraźni
przestrzennej
malarstwo
martwa natura
rzeźba
20 20 20 60

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły:

ogłoszenie listy nastąpi do 7 dni po egzaminie w budynku głównym szkoły

Przyjęcie do szkoły

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum plastycznego zostają przyjęci do szkoły pod warunkiem dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ośmioklasisty w terminie podanym na liście kandydatów zakwalifikowanych.

Dokładne terminy dostępne w harmonogramie rekrutacji.

W roku szkolnym 2021/2022 otworzone zostaną dwa oddziały po 24 osoby.