Przejdź do treści strony

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW 
PRZY ZESPOLE PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO IM. JANA CYBISA
W OPOLU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Rodziców Zespołu – obejmująca rodziców uczniów wymienionych placówek działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425, tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu obowiązującego od 01.09.2002r.

Rada Rodziców Zespołu – zwana dalej Radą – reprezentuje ogół rodziców uczniów.

Rada Rodziców stanowi autonomiczny rodzicielski organ szkoły powołany do wspierania jej statutowej działalności.

Podstawowe zasady działania Rady Rodziców określa niniejszy Regulamin, wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Zespołu na posiedzeniu w dniu 26.09.2007r. przegłosowany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§2

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów przed pozostałymi organami szkoły oraz podejmowanie działań wspierających statutową działalność szkoły.
 2. Szczególnym zadaniem Rady Rodziców jest:
  • realizacja zadań nałożonych na Radę Rodziców przez Statut Zespołu, tj.
  • występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu
  • współdziałanie z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów zarówno w szkole jak i w środowisku
  • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
  • zapewnienie rodzicom pozyskiwania informacji o działalności szkoły i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Zespole, poszczególnych placówkach i oddziałach
  • prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
   1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
   2. programu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art.34 ust. 2;
 4. Określanie struktur i form działania dla ogółu rodziców i Rady Rodziców Zespołu.

III. ORGANIZACJA RADY RODZICÓW ZESPOŁU

§3

Rada Rodziców Zespołu

 1. Organem reprezentującym ogół rodziców jest Rada Rodziców Zespołu.
 2. Rada Rodziców Zespołu działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 3. Kadencja Rady Rodziców Zespołu trwa rok.
 4. Wybory do Rady Rodziców Zespołu przeprowadza się corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 5. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców Zespołu ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających jej skład, decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Rodziców Zespołu w głosowaniu jawnym.
 6. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzi, co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców Zespołu. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców Zespołu, które powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów, należy do Dyrektora Zespołu.
 7. Rada Rodziców Zespołu wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 8. Przewodniczący organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenie, reprezentuje ją na zewnątrz.
 9. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 10. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 11. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
 12. Posiedzenie Rady Rodziców Zespołu prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady. Zwołanie posiedzenia następuje według przyjętego planu lub bieżących potrzeb zarówno rodziców jak i pozostałych organów szkoły, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 13. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków Rady zawiadomionych prawidłowo.
 14. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady winno nastąpić w formie pisemnej lub telefonicznie (co należy udokumentować notatką) – na 7 dni przed planowanym terminem, za wyjątkiem zebrań nadzwyczajnych gdzie termin ten ulega skróceniu, zależnie od sytuacji. Członkowie otrzymują projekt porządku obrad, który może być również zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 15. W posiedzeniu Rady Rodziców Zespołu może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor Zespołu i zaproszone osoby z pozostałych organów szkoły.
 16. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
 17. Rada Rodziców Zespołu podejmuje decyzje w formie uchwał:
  1. uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności 1/3 uprawnionych do podejmowania decyzji;
  2. w sprawach personalnych a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 18. Członkostwo w Radzie Rodziców Zespołu ustaje z chwilą rezygnacji z funkcji, odwołania z funkcji bądź zakończenia przez dziecko rodzica nauki w Zespole.

§4

Rada Oddziałowa

 1. Radę Oddziałową stanowią reprezentację rodziców uczniów danej klasy.
 2. W skład Rady powinny wchodzić nie mniej niż 3 osoby.
 3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danej klasy. Jednego ucznia w wyborach może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory Rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 6. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
 7. Rada Oddziałowa zwołuje zebrania z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy klasy nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym.
 8. Zadaniem Rady Oddziałowej jest współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji zdań ogólnoszkolnych.

IV. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW ZESPOŁU

§5

 1. Rada Rodziców Zespołu gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  • ze składek rodziców;
  • z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji wspierających działalność szkoły na wniosek rodziców i organów szkoły;
  • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców i szkołę.
 2. Wysokość minimalnej rocznej składki rodziców ustala Rada Rodziców Zespołu na początku każdego roku szkolnego. Wysokość składki uchwalana jest w głosowaniu jawnym większością głosów członków Rady.
 3. Ustalona wysokość minimalnej składki podlega jednocześnie indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. Deklaracja następuje na piśmie.
 4. W przypadkach szczególnych Rada Rodziców Zespołu może:
  • okresowo zwolnić od wnoszenia składki w części lub w całości tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna;
  • obniżyć wysokość składki;
  • zmienić równowartość składki na inną formę pomocy materialnej na rzecz szkoły;
 5. W przypadku zwolnienia bądź obniżenia wysokości składki Rada ustali w porozumieniu z Dyrekcją szkoły sposób i zakres pracy społecznej, jaka wykonana zostanie przez zwolnionego na rzecz szkoły.

§6

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców Zespołu odbywa się na podstawie preliminarza wydatków ustalonego przez Radę Rodziców Zespołu na dany rok szkolny.
 2. Preliminarz wydatków winien ujmować potrzeby poszczególnych klas oraz potrzeby o charakterze ogólnym szkoły.
 3. Zebrane środki Rada Rodziców Zespołu może wydatkować m.in. na:
  • dofinansowanie konkursów i wystaw klasowych lub ogólnoszkolnych;
  • finansowanie wycieczek, organizację plenerów, wymian międzynarodowych;
  • zakup biletów wstępu do teatru, kina, muzeum, na audycje muzyczne i inne imprezy artystyczne;
  • dofinansowanie do organizowanych przez szkołę imprez szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
  • zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów;
  • dofinansowanie studniówek;
  • zakup artykułów spożywczych na egzaminy dyplomowe i maturalne;
  • zakup książek, podręczników i sprzętu dydaktycznego nie stanowiącego majątku trwałego szkoły;
  • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców z przeznaczeniem na działalność szkoły (zakup urządzeń, aparatury, itp.);
  • inne uzasadnione cele odpowiednio udokumentowane służące szkole i uczniom.

§7

 1. Środki finansowe pochodzące od ofiarodawcy z określonym przeznaczeniem nie mogą być wykorzystywane na inne cele bez zgody ofiarodawcy.
 2. Rada Rodziców Zespołu posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania operacji finansowych.
 3. Środki finansowe Rady Rodziców Zespołu i wydatki dekretowane podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej.
 4. Rada Rodziców Zespołu zobowiązuje kompetentną osobę do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. Członkowie Rady Rodziców Zespołu mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, gdy ich wyborcy tak postanowią.
 2. Rada Rodziców Zespołu posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa, 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 10”
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez posiedzenie Rady Rodziców Zespołu z mocą od 01.09.2007r. W miejsce regulaminu obowiązującego uprzednio.