Przejdź do treści strony

Regulamin konkursu Pejzaże Miast - Parki

Motyw parku, zieleni w miejskim krajobrazie wywołuje skojarzenia dotyczące związków człowieka z naturą, od wyobrażenia raju, po szukanie ucieczki od cywilizacji, czy wizje łączenia natury i kultury. Zieleń w przestrzeni urbanistycznej funkcjonowała od starożytności. Na przestrzeni epok przyjmowała różne formy w konkretnych realizacjach i założeniach, a także w wyobrażeniach literackich przypominając o łączącej człowieka i przyrodę więzi. Chcemy, aby ten element miejskiego pejzażu stał się inspiracją, tematem i obszarem twórczych poszukiwań w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Pejzaże Miast – PARKI.”

 1. ORGANIZATORZY
  • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
  • Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu
 2. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU

  Celem konkursu jest plastyczna aktywizacja młodzieży szkół plastycznych przez zwrócenie uwagi na metaforę, jaką stanowi miasto z całym bogactwem odniesień do własnych doświadczeń, obserwacji, przeżyć i emocji w tej edycji skupionych głównie wokół tematu PARKÓW (zieleń miejska, przyroda w mieście).

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Konkursu adresowany jest do wszystkich uczniów średnich szkół plastycznych w Polsce.
  2. Konkurs będzie przeprowadzany od X 2021 do VI 2022.
  3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace (jedna w kategorii prace płaskie, druga formy przestrzenne).
  4. Kategorie konkursowe:
   1. Techniki płaskie:
    • graficzna: rysunki wykonane w dowolnej technice, odbitki linorytu, miedziorytu lub inne wykonanie w klasycznych technikach graficznych; minimalny format prac A3, maksymalny B1;
    • malarska: technika olejna, akrylowa, akwarelowa; minimalny format prac A3, maksymalny B1;
    • techniki płaskie (plansza z projektami lub wizualizacjami) – maksymalny wymiar 100x70 cm, dowolna technika i materiały;
   2. Formy przestrzenne
    • formy przestrzenne – maksymalny wymiar pracy 100x100x100 cm (szerokość, wysokość, głębokość), dowolna technika i materiały.
  5. Prace przesłane powinny zostać opatrzone metryką (załącznik do regulaminu).
  6. Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia uczestnictwa (załącznik do regulaminu).
  7. Każda biorąca w OKP udział szkoła wysyła na własny koszt prace uczniów wraz z listą zbiorczą.
  8. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

   Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
   ul. Strzelców Bytomskich 10
   45-084 Opole

   z dopiskiem na przesyłce: „Pejzaże miast - Parki”

   Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac to 30 kwietnia 2022 r.

  9. Obrady Jury odbędą się w 1 połowie maja 2022.
  10. Prace zostaną odesłane do szkół biorących udział w konkursie na ich koszt po zakończeniu wystawy do dnia 30 września 2022.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie trwania wystawy jak i podczas transportu.
  12. O wynikach konkursu i terminie otwarcia wystawy organizator powiadomi szkoły zainteresowane drogą mailową, telefoniczną, informacje zostaną także zamieszczone na stronie internetowej www.plastyczniak.opole.pl.
  13. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż wraz z opiekunami, o czym zostaną powiadomieni listownie.
 4. NAGRODY
  • Oceny prac oraz podziału nagród i wyróżnień dokona Jury powołane przez organizatora.
  • Komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach w skali od 0 do 20 punktów, biorąc pod uwagę: zgodność tematem i wymogami technicznymi, oryginalność w interpretacji tematu, dobór środków plastycznych, estetykę pracy, wrażliwość wykonania.
  • Komisja nagrodzi i wytypuje prace do wystawy pokonkursowej w dwóch kategoriach: formy płaskie i formy przestrzenne.
  • Przewiduje się następujące nagrody:
   - Grand Prix – wyłonione z dwóch kategorii,
   - nagrody: I, II, III w każdej z dwóch kategorii,
   - wyróżnienia.
   Komisja konkursowa decyduje o ostatecznej ilości przyznanych nagród i wyróżnień.
  • Laureaci konkursu otrzymają dyplom, katalog oraz nagrody rzeczowe (materiały plastyczne, albumy, książki).
  • Zostanie wydany katalog pokonkursowy, zawierający prace nagrodzone i wyróżnione wraz z tekstami okolicznościowymi.
 5. KONTAKT

  Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole, strona internetowa: www.plastyczniak.opole.pl , tel. 77-456-60-99.

  Zapytania związane z konkursem należy kierować do opiekuna konkursu: Małgorzaty Łuczak, e-mail:

 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie i publikację prac w katalogu, prasie, stronie internetowej szkoły oraz innych mediach w celu promocji konkursu.

  Uczestnik konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z treścią oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych” znajdujące się na formularzu zgłoszeniowym.