Przejdź do treści strony

Regulamin konkursu Pejzaże Miast - Wieże

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ma formę biennale pod hasłem „Pejzaże miast - Wieże”. Obejmuje tematy określające elementy przestrzeni miejskiej:
  • Dworce – 2012
  • Place – 2014
  • Mosty – 2016
  • Wieże – 2018
 2. Celem konkursu jest plastyczna aktywizacja młodzieży szkół plastycznych przez zwrócenie uwagi na metaforę jaką stanowi miasto z całym bogactwem odniesień do własnych doświadczeń, obserwacji, przeżyć i emocji w tej edycji skupionych głównie wokół tematu WIEŻE.
 3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu.
 4. Prace należy wysyłać do dnia 30.04.2018 r. na adres: Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole z dopiskiem na przesyłce: „Pejzaże miast - Wieże”.
 5. O wynikach konkursu i terminie otwarcia wystawy organizator powiadomi szkoły zainteresowane drogą telefoniczną, informacje zostaną także zamieszczone na stronie internetowej www.plastyczniak.opole.pl.

§2 Uczestnictwo w konkursie plastycznym

 1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół plastycznych w kraju.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każda biorąca udział szkoła wysyła (na własny koszt) maksymalnie 10 prac w każdej technice wraz z listą zbiorczą uczestników.
 4. Dopuszczalne techniki:
  • graficzna: rysunki wykonane w dowolnej technice, odbitki linorytu, miedziorytu lub inne wykonanie w klasycznych technikach graficznych; minimalny format prac A3, maksymalny B1
  • malarska: technika olejna, akrylowa, akwarelowa; minimalny format prac A3, maksymalny B1
  • formy przestrzenne – maksymalny wymiar pracy 100x100x100 cm (szerokość, wysokość, głębokość), dowolna technika i materiały
  • techniki płaskie (plansza z projektami lub wizualizacjami) – maksymalny wymiar 100x70 cm, dowolna technika i materiały
 5. Prace przesłane powinny zostać czytelnie opisane w następujący sposób:
  imię i nazwisko oraz wiek autora, pełna nazwa szkoły: adres i telefon.
 6. Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (w załączeniu poniżej).
 7. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy, potwierdzają jednocześnie, że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich ani innych praw autorskich.
 8. Prace dyplomowe nie biorą udziału w konkursie.
 9. Jury nagrodzi i wytypuje prace do wystawy pokonkursowej.
 10. Prace nagrodzone zostają zachowane przez okres 1 roku w celach wystawienniczych. Po upływie tego czasu zostają zwrócone.
 11. Pozostałe prace po zakończeniu wystawy organizator odsyła na koszt uczestnika.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie trwania wystawy jak i podczas transportu.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach i mediach). Poprzez swoje zgłoszenie do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojej pracy oraz danych osobowych do celów marketingowych. Organizator zapewni uczestnikom konkursu prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich korekty. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 833).
 2. Zostanie wydany katalog pokonkursowy zawierający prace nagrodzone i wyróżnione wraz z tekstami okolicznościowymi.
 3. Uczestnik konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z treścią oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych” znajdujące się na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej www.plastyczniak.opole.pl.
 5. Zapytania związane z konkursem należy kierować do opiekuna konkursu: Katarzyny Kubik, e-mail: kkubik@plastyczniak.opole.pl.

Formularz zgłoszeniowy