Przejdź do treści strony

Regulamin konkursu Pejzaże Miast - Place

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ma formę biennale pod hasłem „Pejzaże Miast”. Obejmuje tematy określające elementy przestrzeni miejskiej:
  1. Dworce – 2012
  2. Place – 2014
  3. Mosty – 2016
  4. Ulice – 2018
  5. Parki - 2020
 2. Celem konkursu jest plastyczna i literacka aktywizacja młodzieży szkół artystycznych przez zwrócenie uwagi na metaforę jaką stanowi miasto z całym bogactwem odniesień do własnych doświadczeń, obserwacji, przeżyć i emocji w tej edycji skupionych głównie wokół tematu PLACE MIEJSKIE.
 3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu.
 4. Prace należy wysyłać do dnia 30.04.2014 na adres: Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole lub adres internetowy: zppkp@plastyczniak.opole.pl (teksty literackie).
 5. O wynikach konkursu i terminie otwarcia wystawy organizator powiadomi szkoły zainteresowane drogą telefoniczną, informacje zostaną także zamieszczone na stronie internetowej www.plastyczniak.opole.pl.

§2 Uczestnictwo w konkursie plastycznym

 1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół plastycznych w kraju.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każda biorąca udział szkoła wysyła maksymalnie 10 prac w każdej technice wraz z listą zbiorczą uczestników na własny koszt.
  Dopuszczalne techniki:
  1. graficzna: rysunki wykonane w dowolnej technice, odbitki linorytu, miedziorytu lub inne wykonanie w klasycznych technikach graficznych;
  2. malarska: technika olejna, akrylowa, akwarelowa.
 4. Minimalny format prac A3, maksymalny B1.
 5. Każda praca powinna być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, adresem szkoły oraz ma być nieoprawiona. Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania na dole strony).
 6. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy, potwierdzają jednocześnie, że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich ani innych praw autorskich.
 7. Prace dyplomowe nie biorą udziału w konkursie.
 8. Jury nagrodzi i wytypuje prace do wystawy pokonkursowej.
 9. Prace nagrodzone zostają zachowane przez okres 1 roku w celach wystawienniczych. Po upływie tego czasu
  zostają zwrócone.
 10. Pozostałe prace po zakończeniu wystawy organizator odsyła na koszt uczestnika.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie trwania wystawy jak i podczas transportu.

§3 Uczestnictwo w konkursie literackim

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół plastycznych na terenie Polski.
 2. Formami literackimi prac konkursowych są: krótki utwór pisany prozą, esej, reportaż, wspomnienie lub wiersz.
 3. Prace konkursowe należy przesłać w jednym z następujących formatów: .doc, .docx, .rtf, .odt.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie e-mailem pracy w załączniku na adres: zppkp@plastyczniak.opole.pl wraz z wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na dole strony).

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form publikacji nagrodzonych prac oraz do dokonania redakcji utworów literackich przed ich publikacją.
 2. Zostanie wydany katalog pokonkursowy zawierający prace nagrodzone i wyróżnione wraz z tekstami okolicznościowymi.
 3. Uczestnik konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny maja obowiązek zapoznać się z treścią oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych” znajdujące się na
  formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej www.plastyczniak.opole.pl.
 5. Zapytania związane z konkursem należy kierować do opiekuna konkursu: Marty Bączyńskiej, e-mail: mbaczynska@plastyczniak.opole.pl.

Karta zgłoszenia do konkursu