Przejdź do treści strony

Regulamin konkursu Etno-Sztuka

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa oraz Biblioteka Pedagogiczna w Opolu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na zakładkę „Etno-sztuka” organizowanego w ramach programu Opolskie Ogrody Talentów.

§1 Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:
  • wzbudzenie wśród  młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowania tematem sztuki ludowej, lokalnej
  • stworzenie możliwości artystycznej wypowiedzi i zaprezentowania swoich realizacji plastycznych
  • popularyzacja projektu Opolskie Ogrody Talentów
 2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na wspaniały dorobek polskiego dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji ludowej. Każdy region Polski posiada atrakcyjne i unikatowe elementy, które mogą stać się pretekstem do wypowiedzi artystycznej. W tym konkursie uczestnicy muszą szukać inspiracji w nietypowej materii jaką jest słowo w folklorze, czyli we wszelkiego rodzaju tekstach ludowych - porzekadłach, podaniach, pieśniach itd. Należy je zinterpretować wizualnie i ująć w formę zakładki do książki.
 3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Opolu. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Opola.
 4. Prace prosimy wysyłać do dnia 15.05.2015 r. na adres:

  Zespół Państwowych Plaćowek Kształcenia Plastycznego
  ul. Strzelców Bytomskich 10,
  45-084 Opole
  z dopiskiem "EtnoSztuka - Konkurs plastyczny"
  oraz drogą elektroniczna na:
  pkostyra@plastyczniak.opole.pl
  z dopiskiem "KONKURS NA ZAKŁADKĘ"

 5. O wynikach konkursu i terminie wystawy organizator powiadomi zainteresowane strony drogą telefoniczną, wyniki zamieszczone zostaną również na stronie internetowej szkoły: www.plastyczniak.opole.

§2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Opola.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każda biorąca udział w konkursie placówka lub osoba fizyczna wysyła prace i zgłoszenia na własny koszt.
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Ostateczną formą jest dwustronny wydruk w formacie 210x50mm.
 5. Prace należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie:
  • w wersji elektronicznej (strony jako osobne pliki jpg) o wymiarach 210x50mm i w rozdzielczości 300dpi; Z danymi autora w treści wiadomości (imię, nazwisko, wiek, szkoła, adres, numer telefonu) oraz informacją o tekście, który był inspiracją (np. treść przysłowia; streszczenie bajki itd.; region, z którego pochodzi tekst)
  • wydrukowane w 3 egzemplarzach, z dwustronnym opracowaniem graficznym, o wymiarach 210x50mm; do przesyłki należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia
 6. Każda praca powinna być zaprojektowana w następujący sposób:
  • Przód: Dowolnie opracowany motyw graficzny wykonany w oparciu o wybrany tekst
  • Tył: Jednolity motyw graficzny będący uproszczoną, dekoracyjną formą nawiązującą do konkretnego regionu (najlepiej tego, z którego pochodzi tekst)
  • Dla obu stron obowiązują marginesy: górny (5mm), dolny (20mm), lewy i prawy (po 2mm).
 7. Każdy uczestnik musi przesłać kartę zgłoszenia do konkursu (do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 8. Uczestnicy podpisując regulamin, potwierdzają jednocześnie, że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich ani praw autorskich.
 9. Jury nagrodzi i wytypuje prace do wystawy pokonkursowej.
 10. Tylko prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora na czas 12 miesięcy.
 11. Po zakończeniu wystawy – na wyraźne życzenie uczestnika – organizator odsyła prace na koszt uczestnika.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac oraz do różnych form publikacji prac nagrodzonych.
 2. Zostanie stworzony katalog pokonkursowy zawierający prace nagrodzone i wyróżnione wraz z tekstami okolicznościowymi.
 3. Uczestnik konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) mają obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych” (zawarte w karcie zgłoszenia).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej www.plastyczniak.opole.pl
 5. Zapytania związane z konkursem prosimy kierować do opiekuna konkursu: Patrycji Kostyra, e-mail: pkostyra@plastyczniak.opole.pl