Przejdź do treści strony

Regulamin konkursu "Dzieciństwo"

§1 Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest artystyczna wypowiedź plastyczna lub fotograficzna dzieci i młodzieży na temat swojego dzieciństwa/zabawek.
 2. Tematy konkursowe dla grup wiekowych:
  1. „Moi przyjaciele z kosza zabawek” – przedszkole – konkurs plastyczny,
  2. „Zabawka mojego dzieciństwa” – szkoła podstawowa – konkurs plastyczny,
  3. „Projektuje zabawkę dla przedszkolaka” – gimnazjum – konkurs plastyczny,
  4. „Dzieciństwo” – szkoły ponadgimnazjalne – konkurs fotograficzny.
 3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Honorowy patronat objęli Prezydent Miasta Opola oraz Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.
 4. Prace prosimy wysyłać do dnia 15.05.2014 na adres: Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole, z dopiskiem „Dzieciństwo – konkurs plastyczny” lub „Dzieciństwo – konkurs fotograficzny”.
 5. O wynikach konkursu i terminie wystawy organizator powiadomi zainteresowane strony drogą telefoniczną, wyniki zamieszczone zostaną również na stronie internetowej szkoły:  www.plastyczniak.opole.

§2 Uczestnictwo w konkursie plastycznym

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, uczniowie szkół (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz placówek wychowania plastycznego w Opolu.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każda biorąca udział w konkursie placówka lub osoba fizyczna wysyła prace w każdej technice wraz z listą zbiorczą na własny koszt.
 4. Prace mogą być wykonane za pomocą ołówków, kredek, farb, flamastrów na papierze, kartonie. (podpisane na odwrocie).
 5. Obowiązującym formatem jest format A4 (21x30).
 6. Prace powinny być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, adresem szkoły i nieoprawione.
 7. Każdy uczestnik powinien dołączyć do prac kartę zgłoszenia do konkursu (formularz do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 8. Uczestnicy podpisując regulamin, potwierdzają jednocześnie, że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich ani praw autorskich.
 9. Jury nagrodzi i wytypuje prace do wystawy pokonkursowej.
 10. Tylko prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora na czas 12 miesięcy.
 11. Po zakończeniu wystawy – na wyraźne życzenie uczestnika – organizator odsyła prace na koszt uczestnika.

§3 Uczestnictwo w konkursie fotograficznym

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych Opola.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Fotografie na konkurs należy dostarczyć w formie papierowej o wymiarach 21x30 cm, nieoprawione. Każda fotografia powinna być opisana: nazwisko i imię, szkoła.
 4. Każdy z uczestników może zgłosić do 3 prac.
 5. Fotografie zgłaszane na konkurs powinny być wcześniej niepublikowane, wykonane w roku szkolnym 2013/14.
 6. Każdy uczestnik powinien dołączyć do fotografii kartę zgłoszenia do konkursu (formularz do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 7. Do odbitek należy załączyć wersję cyfrową nagraną na płycie (wglądówki) w formacie jpg. Pliki ze zdjęciami powinny być podpisane wg schematu: nazwisko_imię_wiek_szkoła.jpg.
 8. Uczestnicy podpisując regulamin, potwierdzają jednocześnie, że fotografie zostały wykonane przez nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich ani praw autorskich.
 9. Po zakończeniu wystawy prace pozostają u organizatora na czas 12 miesięcy. Po tym czasie – na wyraźne życzenie – zwracane są na koszt zgłaszającej szkoły.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac oraz do różnych form publikacji prac nagrodzonych.
 2. Zostanie stworzony katalog pokonkursowy zawierający prace nagrodzone i wyróżnione wraz z tekstami okolicznościowymi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie trwania wystawy jak i podczas transportu.
 4. Uczestnik konkursu oraz rodzic lub opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) maja obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu oraz podpisać „Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych” (zawarte w karcie zgłoszenia).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie internetowej www.plastyczniak.opole.pl
 6. Zapytania związane z konkursem prosimy kierować do opiekuna konkursu: Marty Bączyńskiej,
  e-mail: mbaczynska@plastyczniak.opole.pl