Przejdź do treści strony

Harmonogram rekrutacji

1.03. - 2.06.2021 godz.8:00-14:00

Kandydaci składają wniosek dostępny online. Najpóźniej w dniu egzaminu dołączają pozostałe wymagane dokumenty:

  • 2 podpisane, aktualne zdjęcia
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej
  • zaświadczenie lekarskie / od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust. 2)

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, rodzic informuje o tym dyrektora, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Zaświadczenie powinno zostać złożone nie później niż do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 9, odpowiednio zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

22.02. - 27.05.2021

Konsultacje mailowe dla kandydatów pod adresem rekrutacja@plastyczniak.opole.pl

2.06.2021 godz.8:00-13:30

Egzamin wstępny w formie praktycznej:
- rysunek z wyobraźni
- malarstwo - martwa natura
- rzeźba

Egzamin odbywać się będzie w warunkach dostosowanych do bieżącej sytuacji epidemicznej.
Instrukcje i materiały pomocnicze znajdują się na stronie szkoły.

7.06.2021 godz.12:00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na terenie szkoły lub w BIP szkoły.

8.06.-28.07.2021 godz.8:00-14:00

Składanie w sekretariacie dokumentów warunkujących przyjęcie do szkoły:

  • świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej,
  • dokument OKE poświadczający wyniki egzaminu ósmoklasisty.

28.07.2021 godz.8:00-14:00

Ostateczny termin złożenia dokumentów warunkujących przyjęcie do szkoły.

30.07.2021 godz.12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na terenie szkoły lub w BIP szkoły.

1-8.08.2021 godz.8:00-14:00

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (Prawo Oświatowe art. 158 ust.6-9)
Dyrektor ma 3 dni na rozstrzygnięcie.

24.09.2021

Ostateczny termin uzupełnienia dokumentacji w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego.