Przejdź do treści strony

Egzamin maturalny 2014

Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/13

Ogólne zasady zdawania egzaminu maturalnego
Przybory na maturze

Język polski – matura ustna 2014 - tematy

 1. Balet, musical w oparciu o utwory literackie. Omów na wybranych przykładach.
 2. Fotografia jako współczesna odmiana pamiętnika? – przedstaw wzajemne relacje na przykładzie literatury i fotografii XX wieku.
 3. Książka jako motyw w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 4. Znane motywy baśniowe w utworach Andrzeja Sapkowskiego. Omów na wybranych przykładach.
 5. Wizje zaświatów w literaturze. Omów – odwołując się do „Boskiej – komedii” Dantego i współczesnej literatury fantastycznej.
 6. Powstania narodowe w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
 7. Pejzaż w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
 8. Prowokacja artystyczna – w świecie literatury i sztuki. Omów zjawisko odwołując się do wybranych przykładów.
 9. Mitologia jako inspiracja. Omów temat odwołując się do przykładów z literatury i sztuki.
 10. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów na wybranych przykładach.
 11. Literackie wizerunki pokutników i męczenników. Omów temat na wybranych przykładach.
 12. Motyw podróży morskiej w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
 13. Język w tekstach młodzieżowych utworów muzycznych. Omów i scharakteryzuj na wybranych przykładach.
 14. Kobieta w obronie niezależności. Omów temat w odniesieniu do wybranych tekstów XIX i XX wieku.
 15. Niepełnosprawność jako motyw w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 16. Motyw światła, cienia, nocy i ciemności w literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
 17. Humor w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 18. Człowiek – natura. Omów relacje opierając się o wybrane przykłady z literatury i sztuki.
 19. Literatura – źródłem filmowych realizacji. Omów na wybranych przykładach.
 20. Motyw podróży w czasie jako temat literatury i filmu. Omów na wybranych tematach.
 21. Związki muzyki i literatury. Zdefiniuj zjawisko i omów na wybranych przykładach.
 22. Przemówienie jako sztuka słownego wywierania wpływu. Omów na wybranych przykładach.
 23. Szekspirowskie rozwiązania w literaturze późniejszych epok. Omawiając temat w oparciu o przykłady weź pod uwagę takie elementy jak motywy, typ bohatera.
 24. Funkcje groteski w kreowaniu wizji świata i człowieka. Omów problem analizując wybrane teksty literackie – XX wieku.
 25. Samotni bohaterowie w literaturze różnych epok – świat odrzuca ich czy oni nie akceptują świata? Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 26. Funkcje motywów orientalnych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 27. „Polaków portret własny” Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych.
 28. Funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Omów problem na wybranych przykładach.
 29. Komizm językowy. Omów sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
 30. Dokonaj analizy przykładów celowego naruszania normy językowej w wybranych utworach literatury polskiej XX wieku. Oceń zasadność prezentowanych odstępstw.
 31. Na wybranych przykładach porównaj język gatunków publicystycznych dwóch wybranych epok.
 32. Błędy językowe. Omów zjawisko analizując przykłady tekstów z prasy, radia i telewizji.
 33. Mowy słynnych mówców a przemówienia współczesnych polityków. Omów i porównaj je pod względem języka.