Przejdź do treści strony

Egzamin maturalny 2013

Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/12

Ogólne zasady zdawania egzaminu maturalnego
Ważne terminy dla zdającego
Przybory na maturze

Język polski – matura ustna 2013 - tematy

 1. Dziennikarz-reporter jako tropiciel rzeczywistości i interesujących zdarzeń. Wykorzystaj wnioski z interpretacji reportaży literackich, telewizyjnych bądź radiowych.
 2. Groza jako kategoria estetyczna w dziełach wybranych twórców – pisarzy, malarzy, grafików XIX i XX wieku.
 3. Postacie lekarzy jako bohaterowie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 4. Język reklamy kiedyś i teraz. Omów na wybranych przykładach.
 5. Postacie niezależnych kobiet w XIX-wiecznym świecie. Omów na przykładzie literatury, fotografii.
 6. Koncepcje sztuki w dziełach romantyków. Omów na wybranych przykładach.
 7. Motyw podróży w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 8. Żywioły jako temat literatury i sztuki. Omów na wybranych przykładach.
 9. Bohater w poszukiwaniu Absolutu. Dokonaj wyboru wśród bohaterów z literatury i filmu i przedstaw ich sylwetki.
 10. Różne sposoby podróżowania i wpływ na życie bohaterów literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych przykładach.
 11. Życie to taniec. Funkcjonowanie motywu na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach w literaturze i malarstwie.
 12. Symbolika florystyczna w poezji XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
 13. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i twórczości M. Chagala.
 14. Motywy antyczne w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
 15. Złożoność ludzkiej psychiki i mistrzostwo psychologicznego portretu. W swoich rozważaniach wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji wybranych utworów F. Dostojewskiego, B. Prusa, G. Flauberta.
 16. Literatura a film czyli rozważania o wybranych filmowych adaptacjach. Omów na przykładach.
 17. Poczucie kryzysu europejskiej cywilizacji łączy się także z negacją miasta (wytworu cywilizacji) jako przestrzeni obcości, destrukcji. Uzasadnij tezę, przedstawiając miasto w wybranych utworach.
 18. Świat komunistycznych ideałów. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i z innych dziedzin sztuki obrazy takiego świata. Przytocz komentarze ludzi sztuki.
 19. Poczucie kryzysu europejskiej kultury prowadzi do zainteresowania wschodem (szczególnie orientem). Wskaż i omów przykłady z literatury i sztuki.
 20. Różne kreacje. Twórca i jego dzieło. Oprzyj rozważania o przykłady w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
 21. Poetyka współczesnych powieści fantastycznych. Omów na wybranych przykładach.
 22. Topos – życie to teatr. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury, malarstwa, filmu.
 23. Hamlet i jemu podobni. Przedstaw bohaterów literackich różnych epok nawiązujących do rozterek Hamleta z dramatu Szekspira.
 24. Postać detektywa w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 25. Zapis egzystencjalnych niepokojów i tragizm istnienia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 26. Rola bóstwa w świecie i życiu człowieka. Odwołaj się do przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.
 27. Diabeł, czort, bies czyli piekielne motywy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 28. Kto wyznacza człowiekowi rolę- los, fatum, przeznaczenie? Omów na wybranych przykładach z literatury.
 29. Obraz kobiety w literaturze XIX wieku w Anglii. Oprzyj rozważania o przykłady w literaturze.
 30. Dobro i piękno – rozważania o kalokagatii w literaturze – jako droga do osiągania dobra najwyższego – szczęścia. Omów na wybranych przykładach.
 31. Motyw labiryntu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 32. Istota miłości w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykłady.
 33. Koło jako figura idealna – inspiracje w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Odnieś się do wybranych przykładów.
 34. Tekst jako pretekst autorskich wypowiedzi. Współczesne realizacje Szekspira. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 35. Antyestetyzm jako zabieg literacki służący tworzeniu obrazu świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 36. Czymże jest człowiek w przyrodzie?” (B. Pascal) Jakie odpowiedzi na pytanie sformułowane przez filozofa niesie literatura? Podstawą rozważań uczyń dowolnie wybrane utwory.
 37. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej.
 38. Emancypantki i feministki na kartach literatury. Omawiając wybrane teksty literackie z XIX i XX wieku, porównaj ich wizerunki i sposoby kreacji.
 39. Dialog literatury z fotografią, omów na wybranych przykładach.
 40. Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie. Rozważ różne sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach.
 41. Jak dzieło literackie kreuje i wartościuje muzykę? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane utwory z różnych epok.
 42. Jaka jest współczesna funkcja reportażu? Rozważ problem, omawiając wybrane przez siebie przykłady.
 43. Konflikty i cierpienie we współczesnym świecie okiem reportera i poety. Scharakteryzuj i porównaj oba spojrzenia na podstawie wybranych przykładów.
 44. Literackie konkretyzacje odwiecznego w kulturze motywu życia – wędrówki i życia – pielgrzymki. W jaki sposób i w jakim celu twórcy ukazują ten motyw? Odwołaj się do wybranych przykładów.
 45. Literatura fantasy jako komentarz do rzeczywistości. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.
 46. Poeci o mieście. Na podstawie wybranych wierszy porównaj przedstawione w nich wizje miasta.
 47. Na wybranych przykładach porównaj sposoby kreacji bohaterów w powieści psychologicznej.
 48. Motyw labiryntu w literaturze i sztuce. Omów sposoby jego kreowania i funkcje w wybranych dziełach różnych epok.
 49. Bohaterowie spleceni nierozerwalnym węzłem miłości i śmierci – Eros i Tanatos jako siły warunkujące harmonię w świecie. Omów zagadnienie na podstawie dzieł sztuki wybranej epoki.
 50. Jakie stanowisko wobec narodowych mitów i legend zajmuje film i literatura XX wieku? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 51. Jakimi metodami współczesny teatr realizuje funkcję zabawy? Rozwiń temat, odwołując się do trzech wybranych przykładów.
 52. Określ specyfikę wykorzystania magii i mitu w prozie, malarstwie i grafice Brunona Schulza oraz filmach Federico Felliniego.
 53. Omów i oceń zjawisko kiczu w kulturze, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki.
 54. Etyka słowa a manipulacja językowa. Rozważ problem na podstawie wybranych tekstów literackich i publicystycznych.
 55. Cele i sposoby wykorzystania języka w Internecie. Omów i oceń zjawisko, odwołując się do przykładów.
 56. Błędy stylistyczne i składniowe w języku współczesnych mediów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 57. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
 58. Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 59. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.
 60. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Zanalizuj i oceń wybrane przykłady.
 61. Rola frazeologizmów w poezji S. Barańczaka i W. Szymborskiej. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 62. Język komiksu – dokonaj analizy wybranych przykładów.