Przejdź do treści strony

Egzamin maturalny 2012

Ważne dokumenty

Harmonogram egzaminu maturalnego
Ważne terminy dla zdającego
Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego
Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2012 r. po raz pierwszy
Ogólne zasady zdawania egzaminu maturalnego dla przystępujących po raz pierwszy

Język polski – matura ustna 2012 - tematy

 1. LITERATURA
  1. Szaleńcy w literaturze polskiej- odrzuceni czy odrzucający świat?. Omów na wybranych przykładach.
  2. Konflikt pokoleń w utworach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
  3. Świat w balladach. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów z rożnych epok.
  4. Chrześcijańskie wartości poezji Norwida. Przedstaw wybrane utwory poety.
  5. Polaków portret własny. Pozytywne i negatywne cechy Polaków w ujęciu różnych pisarzy. Omów na przykładach.
  6. Marzenie jako czynnik determinujący działanie człowieka. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
  7. Scharakteryzuj postać tyrana, despoty, władcy absolutnego w odwołaniu do wybranych tekstów literackich.
  8. Różne ujęcie zaświatów w wybranych utworach literackich. Przedstaw sposoby kreowania tego motywu i jego funkcje.
  9. Obraz kobiety w literaturze polskiej i rosyjskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj wybrane przykłady.
  10. Przedstaw różne formy zniewolenia na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej.
  11. Twórcza siła miłości w życiu człowieka. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich.
  12. Motywy fantastyczne w literaturze. Przedstaw różne ujęcia tego tematu.
  13. Przedstaw na dowolnych przykładach wpływ stoicyzmu i epikureizmu na literaturę.
  14. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach.
  15. Biografia jako klucz do zrozumienia twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie.
 2. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
  1. Kwestia żydowska w XIX wieku. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
  2. Prowokacja we współczesnych realizacjach teatralnych. Tekst jako pretekst indywidualnych wypowiedzi artystycznych. Omów na wybranych przykładach.
  3. Biografie artystów jako temat literacki i filmowy. Zaprezentuj wybrane postaci.
  4. Motyw labiryntu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów.
  5. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich, plastycznych i innych.
  6. Motyw łodzi w literaturze i sztuce. Omów sposób funkcjonowania tego motywu w różnych epokach literackich.
  7. Obraz matki w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane przykłady.
  8. Literackie inspiracje w sztuce plastycznej i dzieła plastyczne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
  9. Bunt przeciw tradycji. Omów jego formy i znaczenie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.
  10. Postawa franciszkańska w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
  11. Wizje senne jako odzwierciedlenie ludzkich pragnień i lęków. Omów funkcjonowanie motywu snu, odwołując się do literatury i malarstwa.
  12. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
  13. Motyw miasta w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw wybrane przykłady.v
  14. Noc, dzień, światłość, ciemność jako motywy literackie. Przedstaw rozmaite ujęcia, odwołując się do przykładów.
  15. Dawna i współczesna Warszawa w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
  16. Literatura a film- wzajemne inspiracje. Omów na wybranych przykładach.
  17. Motyw pielgrzyma w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach z różnych epok.
  18. Podróż jako droga poznania. Omów na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki.
  19. Człowiek zagubiony w świecie. Zinterpretuj przykłady literackie i filmowe.
  20. Kaci i ofiary w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
  21. Realizm oraz impresjonizm jako sposób przedstawiania rzeczywistości w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
  22. Psychika kobieca jako temat tekstu kultury. Przeanalizuj wybrane przykłady.
  23. Kategoria absurdu i jej sposób realizacji w różnych dziedzinach sztuki. Pokaż na przykładach.
  24. Eros i Thanatos. Na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki przedstaw ujęcia tych motywów.
  25. Topos ogrodu w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
  26. Strój jako element kreacji człowieka. Przedstaw wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki.
 3. JĘZYK
  1. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem, wykorzystując przykłady z literatury i prasy.
  2. Język internetu. Przedstaw jego charakterystyczne cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.
  3. Komizm słowny i sposoby realizacji różnych autorów i epok. Omów na wybranych przykładach.
  4. Język poezji barokowej i współczesne nawiązania. Scharakteryzuj, przywołując wybrane teksty epoki baroku i XX wieku.
  5. W czym przejawia się kultura języka a w czym brak kultury językowej? Omów zjawisko, wskazując przykłady.
  6. Zanalizuj wybrane eksperymenty językowe w poezji XX wieku.
  7. Indywidualizacja języka sposobem charakteryzowania bohaterów literackich. Omów na przykładach.
  8. Omów różne przykłady stylu publicystycznego, odwołując się do wybranych tekstów.
  9. W jaki sposób język reklamy tworzy wizerunek kobiety (mężczyzny)? Rozważ na wybranych przykładach.
  10. Analizując wybrane przykłady tekstów retorycznych od starożytności do oświecenia, scharakteryzuj środki typowe dla przemówienia.